Skip to main content

Informace o zpracování osobních údajů

I. Správce a subjekt údajů, zdroj osobních údajů

Obchodní společnost Penzion Zaječák s.r.o., IČ: 061 34 432, se sídlem Sadařská 349, 691 05 Zaječí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100174 (dále jako "společnost"), v souvislosti s prodejem zboží a poskytovanými službami zpracovává osobní údaje zákazníků, zájemců o poskytnutí služeb a prodej zboží (dále společně označování jako "zákazníci").

Společnost tímto zákazníkům poskytuje informace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jen jako "nařízení"), jakož i v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákon").

Společnost je ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů správcem osobních údajů zákazníka, případně jeho zaměstnanců či jinak spolupracujících osob, a zákazník a tyto osoby jsou subjekty údajů. Společnost zpracovává osobní údaje zákazníků získané převážně od zákazníků. V případě potřeby zpracovává společnost rovněž osobní údaje zákazníků získané z veřejně dostupných zdrojů (Administrativní registr ekonomických subjektů, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík a jiné).

II. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Společnost zpracovává následující kategorie osobních údajů:

  • Identifikační a kontaktní údaje zákazníka, zejména pak jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, identifikační údaje uvedené v obchodním či jiném rejstříku, adresu bydliště či adresu sídla, číslo občanského průkazu, číslo cestovního pasu, emailová adresa, telefonický kontakt.
  • Údaje o veškerých službách poskytovaných zákazníkovi a prodejích zákazníkovi, údaje z telefonické komunikace, emailové komunikace, chatu a sms.
  • Záznamy z kamerového systému umístěného v areálu společnosti.
  • Údaje o transakcích mezi společností a zákazníkem, údaje o bankovním spojení zákazníka, údaje z platebních karet.

III. Účely a právní důvod zpracování údajů

Společnost osobní údaje zákazníka zpracovává k následujícím účelům a z následujících důvodů:

  • Zpracování je nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi společností a zákazníkem, jakož i k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka.
  • Zpracování je nezbytné pro účely splnění právních povinností, které se na společnost vztahují. Společnost má zejména povinnosti prevenční a povinnosti obezřetnosti při uzavření smlouvy a při ochraně zejména majetkových práv prostřednictvím kamerového záznamu. Dále má společnost povinnosti vůči orgánům státní správy a samosprávy uložené právními předpisy.
  • Zpracování je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti. Oprávněným zájmem společnosti může být uplatnění práv ze smlouvy uzavřené mezi společností a zákazníkem. Oprávněným zájmem společnosti může být taktéž obchodní sdělení či jiné sdělení zákazníkovi v souvislosti s prodávaným zbožím nebo poskytovanou službou. Oprávněným zájmem může být rovněž zájem na ochraně majetkových a dalších práv při zabezpečení areálu společnosti kamerovým systémem.

IV. Právní důvod poskytnutí osobních údajů, důsledky jejich neposkytnutí

Poskytování výše uvedených osobních údajů zákazníkem a jejich zpracování ze strany společnosti je zákonným požadavkem a zákazník je povinen tyto údaje poskytnout. Ke zpracování výše uvedených osobních údajů k uvedeným účelům není třeba udělení souhlasu ze strany zákazníka. V případě, že by zákazník neposkytl osobní údaje před uzavřením smlouvy či v době jejího trvání, nebyla by možná jednoznačná identifikace zákazníka pro účely splnění práv a povinností společnosti před uzavřením smlouvy, pro účely uzavření a plnění smlouvy mezi společností a zákazníkem, jakož ani pro účely řádného výkonu práv a povinností plynoucích z této smlouvy a z právních předpisů. Neposkytnutí těchto údajů by znemožnilo realizaci prodeje a poskytnutí služby v požadovaném obsahu a rozsahu.

Účelem kamerového systému je ochrana majetku společnosti, jakož i majetku zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů společnosti, kamerový systém slouží jako prevence před trestnou a jinak závadnou činností třetích osob a k případnému prokázání této činnosti. Získávání osobních údajů z kamerového systému je zákonným požadavkem. Kamerový systém neslouží primárně k monitorování činnosti a pohybu osob ani k jejich pravidelnému zpracovávání či vyhodnocování a není umístěn v prostorách, kde je nezbytné respektovat soukromí osob.

V. Příjemci osobních údajů

Společnost poskytuje osobní údaje zákazníka příjemcům a třetím stranám, kterými jsou orgány veřejné moci, fyzické či právnické osoby (zejm. osoby poskytující společnosti účetní služby, osoby poskytující služby v oblasti informačních technologií a osoby poskytující datová úložiště) agentura nebo jiný subjekt. Společnost takto poskytuje údaje bez souhlasu zákazníka pouze v souvislosti s výše vymezenými účely zpracování osobních údajů a z výše uvedených důvodů zpracování. Jakékoli poskytování osobních údajů zákazníka jakýmkoli dalším příjemcům z jiných než zákonných důvodů je možné pouze na základě souhlasu uděleného zákazníkem společnosti. V případě úmyslu předat osobní údaje dalším příjemcům k jiným než uvedeným účelům a z jiných než zákonných důvodů společnost osobní údaje takto předá pouze v případě, že k tomu zákazník předem udělí výslovný souhlas.

VI. Práva zákazníka

Zákazník je oprávněn požadovat od společnosti přístup k osobním údajům týkajícím se zákazníka, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, nebude-li tím ohrožen nebo znemožněn výkon práv a povinností plynoucích ze smlouvy uzavřené mezi společností a zákazníkem, jakož i z právních předpisů.

Zákazník je oprávněn podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je pro Českou republiku Úřad pro ochranu osobních údajů.

VII. Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje zákazníka, vyjma záznamů z kamerového systému, budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi společností a zákazníkem a po skončení smluvního vztahu po dobu trvání oprávněných zájmů společnosti. V dalších případech budou osobní údaje uchovány pak po dobu trvání doby pro archivaci daných zvláštními právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví. Osobní údaje z kamerového systému budou uloženy krátkodobě po dobu nezbytnou ke zjištění případné škody vzniklé na majetku společnosti nebo jiného porušení práv.

Totožnost správce se shoduje s údaji výše uvedenými. Kontaktní údaje správce jsou uvedeny na webových stránkách.

Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Více informací
Technické cookies pro správný chod webu
Technické cookies pro správný chod webu
Přijmout
Odmítnout